divendres, 4 de juliol de 2008

Reunió de dia 6 de maig de 2008

Constitució de l'Assemblea de Moviments Socials

-Resum de la reunió de dia 6 de maig de 2008

Al Casal Solidari, carrer de Ramon Berenguer III, 20, baixos de Ciutat, hi foren presents les següents sis entitats: Associació d´Amics del Poble Saharaui (Juli Raneda), Drets Humans de Mallorca (Cil Buele), ATTAC (Maria Francisca Simonet), Entrepobles (Miquel Tugores), el sindicat C G T (Helena Herrera) i Fòrum Ciutadà (Àngels Sabater, Catalina Bestard, Margalida Seguí, Miquel Ramon i Xisco Mengod).

Se seguí l'ordre del dia ja establert a l'anterior reunió de dia 8 d'abril:

1) Constitució de l'Assemblea de Moviments Socials.

2) Creació i organització de comissions de treball.

3) Altres punts que assenyalin les entitats assistents i precs i preguntes.

El primer punt fou aprovat i quedà constituïda l'ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS, integrada inicialment per les entitats esmentades. Foren també creades i organitzades aquestes tres comissions:

1.. Comissió per a la reivindicació dels serveis públics (contra la seva progressiva privatització actual).
2.. Comissió per a la defensa d'una forma de vida digna (contra el consumisme, la mala alimentació .
3.. Comissió per a la defensa dels drets humans.
Formen part de la primera comissió: Catalina Bestard, Helena Herrera, Maria Fracisca Simonet i Xisco Mengod. S'integren en la segona comissió Àngels Sabater, Margalida Segui, Miquel Ramon, Miquel Tugores (falta ratificació). Es pensà oferir un lloc a un representant d'Amics de la Terra i a Liliana de Amicis de REAS.

La tercera comissió fou proposada per Amics del Poble Saharaui. Una vegada aprovada, s'hi integraren Juli Raneda i Cil Buele.

L'adreça http://www.forumsocialdemallorca.org/ del Fòrum Social de Mallorca caducarà dia 29 de maig, a menys que sigui renovada la subscripció. Es demanà per unanimitat que el fons econòmic existent del FSMa es faci càrrec de la despesa (uns cent euros) i que aquesta adreça electrònica reculli des d'ara fets i reflexions que puguin interessar l'àmbit de Mallorca en assumptes relacionats amb la temàtica del FSMa. S'acordà donar prioritat urgent a aquest assumpte i es demanà l'aprovació conseqüent de les altres entitats organitzadores del FSMa no presents en aquella reunió. Si no hi ha opinions en contra (es posa el termini d'una setmana), es donarà per aprovada la proposta que inclou encarregar els tràmits a Miquel Mengod i continuar atorgant-li l'administració juntament amb Cil Buele, que s'ha ofert per fer-ho.

"La comissió "Per a la defensa d'una forma de vida més digna" digué que era necessari parlar amb entitats que treballen en la mateixa línia i ajuntar-se amb elles per divulgar millor la lluita contra els transgènics"

La comissió "Per a la reivindicació dels serveis públics" exposà la següent consideració. La directiva Bolkestein s'aprovarà l'any 2009 i esdevindrà efectiva l'any següent. Aquesta llei serà obligatòria per sobre les lleis dels respectius Estats de la Comunitat Europea. Es proposa actuar amb urgència en tres aspectes:

1.. Interessar la PIMEN (Petites i Mitjans Empreses) i les organitzacions sindicals perquè es posin al dia en aquest tema. Amb la directiva Bolkestein les grans empreses dominaran completament el mercat.
2.. Intentar fer una xerrada publica que informi amplament sobre aquesta problemàtica. Es pot demanar l'assistència d'una persona experta de fora.
3.. Demanar explicacions al Govern perquè exposi públicament sobre el que farà en aquesta problemàtica.
La comissió "Per a la defensa d'una forma de vida més digna" digué que era necessari parlar amb entitats que treballen en la mateixa línia i ajuntar-se amb elles per divulgar millor la lluita contra els transgènics, els agrocombusibles, el qüestionament del consumisme, el plantejament del decreixement ...

La tercera comissió "Per a la defensa dels drets humans" també unirà esforços amb altres entitats semblants.Demanam la màxima divulgació d'aquest comunicat, per tal que TOTES LES ENTITATS INTERESSADES EN PARTICIPAR EN L' "ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS" PUGUIN FER-NOS ARRIBAR LA SEVA ADHESIÓ. Es convocà una propera reunió per a dimarts, dia 3 de juny, a les 20h. al Casal Solidari. TOTES LES ENTITATS INTERESSADES HI ESTAN CONVIDADES. Miquel Ramon (en nom de tots els assistents a la reunió)